نفوذ از سفارتهای سایه تا سیاهچال های شاه

نفوذ از سفارتهای سایه تا سیاهچال های شاه
شاید بتوان عمده ترین هدف نفوذ را، انشقاق هویت ملی یک جامعه تحت سلطه دانست، و اولین طبقه مورد توجه سازمان های نفوذی را گروه نخبگان جامعه برشمرد.

نفوذ از سفارتهای سایه تا سیاهچال های شاه

شاید بتوان عمده ترین هدف نفوذ را، انشقاق هویت ملی یک جامعه تحت سلطه دانست، و اولین طبقه مورد توجه سازمان های نفوذی را گروه نخبگان جامعه برشمرد.
نفوذ از سفارتهای سایه تا سیاهچال های شاه

فروش بک لینک

عکس