خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و طرح یک سئوال

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و طرح یک سئوال
روزنامه همدلی در یادداشتی به قلم علی تقوی دانش آموخته علوم سیاسی نوشت:در حالی که نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که شانس خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از ماندن این کشور بیشتر شده است، ولی بعید به نظر می رسد که نخبگان سیاسی اجازه ورود جریان فکری افکار عمومی

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و طرح یک سئوال

روزنامه همدلی در یادداشتی به قلم علی تقوی دانش آموخته علوم سیاسی نوشت:در حالی که نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که شانس خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از ماندن این کشور بیشتر شده است، ولی بعید به نظر می رسد که نخبگان سیاسی اجازه ورود جریان فکری افکار عمومی
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و طرح یک سئوال

مرکز فیلم