استفاده از ظرفیت نخبگان و جامعه دانشگاهی در بزرگترین رویداد جهانی

استفاده از ظرفیت نخبگان و جامعه دانشگاهی در بزرگترین رویداد جهانی

رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان گفت: بنا داریم تا از ظرفیت نخبگان و جامعه دانشگاهی در بزرگترین رویداد جهانی استارتاپ ویکنر استفاده کنیم.

دانلود موزیک