استفاده از ظرفیت اساتید ایرانی خارج از کشور در واحد علوم تحقیقات

استفاده از ظرفیت اساتید ایرانی خارج از کشور در واحد علوم تحقیقات
پیام نورنا : واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد و بنیاد ملی نخبگان با هدف همکاری و حمایت از متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر مقیم در داخل کشور تفاهم نامه ای امضا کردند.

استفاده از ظرفیت اساتید ایرانی خارج از کشور در واحد علوم تحقیقات

پیام نورنا : واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد و بنیاد ملی نخبگان با هدف همکاری و حمایت از متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر مقیم در داخل کشور تفاهم نامه ای امضا کردند.
استفاده از ظرفیت اساتید ایرانی خارج از کشور در واحد علوم تحقیقات

استخدام