از نسخه های غربی نخبگان پاستوریزه تا نتیجه بی توجهی به هشدار رهبری

از نسخه های غربی نخبگان پاستوریزه تا نتیجه بی توجهی به هشدار رهبری
گروه اجتماعی: مجید ابهری، آسیب شناس و متخصص علوم رفتاری با تأکید بر اینکه جامعه امروز درگیر نسخه های غربی نخبگان پاستوریزه است گفت: بعد از هشدارهای رهبری در سال 68 درباره جنگ نرم هیچ راهکار عملی از سوی نخبگان ارائه نشد تا امروز شاهد سیل ویران کننده آسیب ها باشیم.

از نسخه های غربی نخبگان پاستوریزه تا نتیجه بی توجهی به هشدار رهبری

گروه اجتماعی: مجید ابهری، آسیب شناس و متخصص علوم رفتاری با تأکید بر اینکه جامعه امروز درگیر نسخه های غربی نخبگان پاستوریزه است گفت: بعد از هشدارهای رهبری در سال 68 درباره جنگ نرم هیچ راهکار عملی از سوی نخبگان ارائه نشد تا امروز شاهد سیل ویران کننده آسیب ها باشیم.
از نسخه های غربی نخبگان پاستوریزه تا نتیجه بی توجهی به هشدار رهبری

از نگرانی بابت کوچ جمعیت تا ضرورت استفاده از نخبگان منطقه

از نگرانی بابت کوچ جمعیت تا ضرورت استفاده از نخبگان منطقه
به گزارش هشدارنیوز در دویست و هفتاد و سومین جلسه شورا گزارش دبیر دبیران شورایاری منطقه 6 توسط آقای رحمانی پناه قرائت شد . بعد از استماع گزارش توسط اعضای شورا ،برخی از اعضا مواردی را متذکر شدند که به شرح ذیل می باشد:
اسماعیل دوستی :اراضی اطراف دانشگاه تهران را تعیین تکلیف کنیم
نایب رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل با بیان اینکه بار ها نسبت به موضوع اراضی اطراف دانشگاه تهران تذکر داده ام گفت : همانطور که در گزارش شورایاران منطقه مشهود بود عدم تعیین تکلیف این اراضی یکی از مشکلات عدیده این منطقه به شمار می …

از نگرانی بابت کوچ جمعیت تا ضرورت استفاده از نخبگان منطقه

به گزارش هشدارنیوز در دویست و هفتاد و سومین جلسه شورا گزارش دبیر دبیران شورایاری منطقه 6 توسط آقای رحمانی پناه قرائت شد . بعد از استماع گزارش توسط اعضای شورا ،برخی از اعضا مواردی را متذکر شدند که به شرح ذیل می باشد:
اسماعیل دوستی :اراضی اطراف دانشگاه تهران را تعیین تکلیف کنیم
نایب رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل با بیان اینکه بار ها نسبت به موضوع اراضی اطراف دانشگاه تهران تذکر داده ام گفت : همانطور که در گزارش شورایاران منطقه مشهود بود عدم تعیین تکلیف این اراضی یکی از مشکلات عدیده این منطقه به شمار می …
از نگرانی بابت کوچ جمعیت تا ضرورت استفاده از نخبگان منطقه

اندروید