دعوت از نخبگان و فارغ التحصیلان برای تشکیل تعاونی دانش بنیان

دعوت از نخبگان و فارغ التحصیلان برای تشکیل تعاونی دانش بنیان
معاون وزیر تعاون با تاکید بر ضرورت حمایت مالی از شرکت های دانش بنیان، از دانشگاهیان و نخبگان برای تشکیل و فعالیت در تعاونی های دانش بنیان دعوت کرد.

دعوت از نخبگان و فارغ التحصیلان برای تشکیل تعاونی دانش بنیان

معاون وزیر تعاون با تاکید بر ضرورت حمایت مالی از شرکت های دانش بنیان، از دانشگاهیان و نخبگان برای تشکیل و فعالیت در تعاونی های دانش بنیان دعوت کرد.
دعوت از نخبگان و فارغ التحصیلان برای تشکیل تعاونی دانش بنیان

car