بازدید از رصدخانه تهران ویژه استعدادهای برتر

بازدید از رصدخانه تهران ویژه استعدادهای برتر
بنیاد ملی نخبگان استان تهران برنامه بازدید از رصدخانه شهری تهران را برگزار می کند.

بازدید از رصدخانه تهران ویژه استعدادهای برتر

بنیاد ملی نخبگان استان تهران برنامه بازدید از رصدخانه شهری تهران را برگزار می کند.
بازدید از رصدخانه تهران ویژه استعدادهای برتر