از ظرفیت نیروی انسانی لنده استفاده نمی شود

از ظرفیت نیروی انسانی لنده استفاده نمی شود
مردم لنده در همایشی که با عنوان توسعه این شهر برگزار شد، چند خواسته مهم را به نمایندگی از افکار عمومی و برآیند نظر نخبگان مطرح کردند.

از ظرفیت نیروی انسانی لنده استفاده نمی شود

مردم لنده در همایشی که با عنوان توسعه این شهر برگزار شد، چند خواسته مهم را به نمایندگی از افکار عمومی و برآیند نظر نخبگان مطرح کردند.
از ظرفیت نیروی انسانی لنده استفاده نمی شود

سایت استخدامی

باران فیلم