صیانت از انقلاب اسلامی یک وظیفه اساسی بر دوش نخبگان است/ بسیج ثمره نگاه مترقی امام (ره) به مشارکت مردم در همه امور است

صیانت از انقلاب اسلامی یک وظیفه اساسی بر دوش نخبگان است/ بسیج ثمره نگاه مترقی امام (ره) به مشارکت مردم در همه امور است
مسؤول بسیج اساتید هرمزگان گفت: صیانت از انقلاب اسلامی در برابر تندبادهای سهمگین توطئه های دشمنان بر دوش نخبگان جامعه است.

صیانت از انقلاب اسلامی یک وظیفه اساسی بر دوش نخبگان است/ بسیج ثمره نگاه مترقی امام (ره) به مشارکت مردم در همه امور است

مسؤول بسیج اساتید هرمزگان گفت: صیانت از انقلاب اسلامی در برابر تندبادهای سهمگین توطئه های دشمنان بر دوش نخبگان جامعه است.
صیانت از انقلاب اسلامی یک وظیفه اساسی بر دوش نخبگان است/ بسیج ثمره نگاه مترقی امام (ره) به مشارکت مردم در همه امور است