پیشگویی چامسکی از اقبال به راست گراها در اروپا

پیشگویی چامسکی از اقبال به راست گراها در اروپا
به گزارش خبرنگار «فیدوس» نوام چامسکی تاکید کرد، رشد جناح راستگرا و احساسات ضد نخبگان در نتیجه سیاست های شکست خورده نئو لیبرال در اروپا ممکن است که به سقوط اتحادیه اروپا منجر شود.

پیشگویی چامسکی از اقبال به راست گراها در اروپا

به گزارش خبرنگار «فیدوس» نوام چامسکی تاکید کرد، رشد جناح راستگرا و احساسات ضد نخبگان در نتیجه سیاست های شکست خورده نئو لیبرال در اروپا ممکن است که به سقوط اتحادیه اروپا منجر شود.
پیشگویی چامسکی از اقبال به راست گراها در اروپا