گزارش چهارمین دوره مسابقات اروپایی قرآن کریم در مرکز اسلامی هامبورگ

گزارش چهارمین دوره مسابقات اروپایی قرآن کریم در مرکز اسلامی هامبورگ
خبرگزاری رسا ـ دارالقران الکریم مرکز اسلامی هامبورگ، چهارمین دوره مسابقات اروپایی قرآن کریم را با هدف نشر و ترویج فرهنگ قرآن کریم و زمینه سازی رشد و شکوفایی نخبگان قرآنی برگزار کرد.

گزارش چهارمین دوره مسابقات اروپایی قرآن کریم در مرکز اسلامی هامبورگ

خبرگزاری رسا ـ دارالقران الکریم مرکز اسلامی هامبورگ، چهارمین دوره مسابقات اروپایی قرآن کریم را با هدف نشر و ترویج فرهنگ قرآن کریم و زمینه سازی رشد و شکوفایی نخبگان قرآنی برگزار کرد.
گزارش چهارمین دوره مسابقات اروپایی قرآن کریم در مرکز اسلامی هامبورگ

بک لینک