مازندران برای ارتقا سرمایه اجتماعی لویی جرگه می خواهد

مازندران برای ارتقا سرمایه اجتماعی لویی جرگه می خواهد
پایگاه خبری خزر : جدا از کمیت و کیفت همایش 17 تیر نخبگان مازندران در هتل میزبان بابلسر- آبروی مازندران!- جمع بندی سخنان مدعوین حول محور تقویت و ارتقای سرمایه اجتماعی این پیام را داشت که مازندران برای احقاق حقش در منظومه ملی به حامیان فرا استانی نیاز دارد. حامیانی که توان ملی سازی مسائل استان در پایتخت و قدرت…

مازندران برای ارتقا سرمایه اجتماعی لویی جرگه می خواهد

پایگاه خبری خزر : جدا از کمیت و کیفت همایش 17 تیر نخبگان مازندران در هتل میزبان بابلسر- آبروی مازندران!- جمع بندی سخنان مدعوین حول محور تقویت و ارتقای سرمایه اجتماعی این پیام را داشت که مازندران برای احقاق حقش در منظومه ملی به حامیان فرا استانی نیاز دارد. حامیانی که توان ملی سازی مسائل استان در پایتخت و قدرت…
مازندران برای ارتقا سرمایه اجتماعی لویی جرگه می خواهد

فروش بک لینک

خبرگذاری خوزستان