ارتقای سواد رسانه ای جامعه ضروری است/ رادیو معارف در محتوا و ساختار برنامه ریزی شده پیش می رود

ارتقای سواد رسانه ای جامعه ضروری است/ رادیو معارف در محتوا و ساختار برنامه ریزی شده پیش می رود
تونه ای رویکرد محتوایی شبکه رادیویی معارف را داری چهار محور اخلاق اجتماعی، مهارت های زندگی، سواد رسانه ای و پاسخ به شبهات دینی دانست و گفت: متأسفانه ناهنجاری های اجتماعی در جامعه شیوع پیدا کرده بود و اخبار ناخوشایندی از آسیب های اجتماعی به گوش می رسید؛ نگرانی های مختلفی برای جامعه، خانواده و جوانان ایجاد شده؛ برای همین در برنامه های این رادیو به اخلاق اجتماعی جوانان، نخبگان و حتی خانواده ها توجه ویژه ای می شود.

ارتقای سواد رسانه ای جامعه ضروری است/ رادیو معارف در محتوا و ساختار برنامه ریزی شده پیش می رود

تونه ای رویکرد محتوایی شبکه رادیویی معارف را داری چهار محور اخلاق اجتماعی، مهارت های زندگی، سواد رسانه ای و پاسخ به شبهات دینی دانست و گفت: متأسفانه ناهنجاری های اجتماعی در جامعه شیوع پیدا کرده بود و اخبار ناخوشایندی از آسیب های اجتماعی به گوش می رسید؛ نگرانی های مختلفی برای جامعه، خانواده و جوانان ایجاد شده؛ برای همین در برنامه های این رادیو به اخلاق اجتماعی جوانان، نخبگان و حتی خانواده ها توجه ویژه ای می شود.
ارتقای سواد رسانه ای جامعه ضروری است/ رادیو معارف در محتوا و ساختار برنامه ریزی شده پیش می رود