ارائه نخستین برنامه پنج ساله شهرداری قم به شورای شهر

ارائه نخستین برنامه پنج ساله شهرداری قم به شورای شهر
ارائه نخستین برنامه پنج ساله شهرداری قم به شورای شهر معاون شهردار قم گفت: برنامه پنج ساله نخست شهرداری قم با 11 هدف راهبردی، 38 استراتژی، 118 سیاست اجرایی و 449 طرح آماده شده و در سالروز میلاد امام رضا(ع) تقدیم شورای اسلامی شهر شد.

به گزارش شهر نیوز، محسن رنجبر با بیان اینکه شهردار قم در نخستین گفت وگوهای خود با اعضای شورای شهر بر لزوم برنامه ریزی علمی بلند مدت تاکید داشت، گفت : پس از آن معاونت برنامه ریزی موظف شد با تشکیل اتاق های فکر، استفاده از ظرفیت حوزه علمیه، نخبگان، مراکز دانشگاهی و …

ارائه نخستین برنامه پنج ساله شهرداری قم به شورای شهر

ارائه نخستین برنامه پنج ساله شهرداری قم به شورای شهر معاون شهردار قم گفت: برنامه پنج ساله نخست شهرداری قم با 11 هدف راهبردی، 38 استراتژی، 118 سیاست اجرایی و 449 طرح آماده شده و در سالروز میلاد امام رضا(ع) تقدیم شورای اسلامی شهر شد.

به گزارش شهر نیوز، محسن رنجبر با بیان اینکه شهردار قم در نخستین گفت وگوهای خود با اعضای شورای شهر بر لزوم برنامه ریزی علمی بلند مدت تاکید داشت، گفت : پس از آن معاونت برنامه ریزی موظف شد با تشکیل اتاق های فکر، استفاده از ظرفیت حوزه علمیه، نخبگان، مراکز دانشگاهی و …
ارائه نخستین برنامه پنج ساله شهرداری قم به شورای شهر

فستیوال فیلم