تامل اخلاق در عرصه سیاسی- خاطره حسین زاده*

تامل اخلاق در عرصه سیاسی- خاطره حسین زاده*
نخبگان به ویژه نخبگان سیاسی از دیرباز تا کنون نقش مهمی در تحولات جوامع در ابعاد مختلف داشته و دارند و در نظام جمهوری اسلامی ایران که به عنوان یک نظام سیاسی مردم سالار از نوع دینی است، نخبگان سیاسی از موقعیت و اثرگذاری برجسته ای برخوردار هستند و نقش بسزایی را در […]

تامل اخلاق در عرصه سیاسی- خاطره حسین زاده*

نخبگان به ویژه نخبگان سیاسی از دیرباز تا کنون نقش مهمی در تحولات جوامع در ابعاد مختلف داشته و دارند و در نظام جمهوری اسلامی ایران که به عنوان یک نظام سیاسی مردم سالار از نوع دینی است، نخبگان سیاسی از موقعیت و اثرگذاری برجسته ای برخوردار هستند و نقش بسزایی را در […]
تامل اخلاق در عرصه سیاسی- خاطره حسین زاده*

خرید بک لینک

نفت آموزش پرورش دولتی