7 اختراع از مخترعان استان فارس به مرحله تجاری سازی انبوه رسید

7 اختراع از مخترعان استان فارس به مرحله تجاری سازی انبوه رسید
رئیس بنیاد نخبگان استان فارس با اشاره به راه اندازی واحد تجاری سازی در بنیاد نخبگان استان گفت: تاکنون 7 اختراع از مخترعان استان فارس به مرحله تجاری سازی انبوه رسید.

7 اختراع از مخترعان استان فارس به مرحله تجاری سازی انبوه رسید

رئیس بنیاد نخبگان استان فارس با اشاره به راه اندازی واحد تجاری سازی در بنیاد نخبگان استان گفت: تاکنون 7 اختراع از مخترعان استان فارس به مرحله تجاری سازی انبوه رسید.
7 اختراع از مخترعان استان فارس به مرحله تجاری سازی انبوه رسید

car