اخبارکوتاه داخلی

اخبارکوتاه داخلی
بازگشت 160نخبه ایرانی مقیم خارج به کشور
حاجیان – قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اجرای پروژه دعوت از نخبگان ایرانی خارج از کشور از بازگشت 160 نخبه ایرانی مقیم خارج به داخل کشورطی یک سال گذشته خبر داد. دکتر سهراب پور درگفت و گو با خراسان افزود:از سال گذشته معاونت امور بین الملل معاونت علمی، پروژه ای را تحت عنوان دعوت از نخبگان ایرانی خارج از کشوراجرا کردو طی آن از ایرانیان نخبه ای که در دانشگاه های مطرح دنیا دکترا گرفته اندو مایل به بازگشت به ایران هستند ، دعوت به همکاری کرده است .
وی تصریح …

اخبارکوتاه داخلی

بازگشت 160نخبه ایرانی مقیم خارج به کشور
حاجیان – قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اجرای پروژه دعوت از نخبگان ایرانی خارج از کشور از بازگشت 160 نخبه ایرانی مقیم خارج به داخل کشورطی یک سال گذشته خبر داد. دکتر سهراب پور درگفت و گو با خراسان افزود:از سال گذشته معاونت امور بین الملل معاونت علمی، پروژه ای را تحت عنوان دعوت از نخبگان ایرانی خارج از کشوراجرا کردو طی آن از ایرانیان نخبه ای که در دانشگاه های مطرح دنیا دکترا گرفته اندو مایل به بازگشت به ایران هستند ، دعوت به همکاری کرده است .
وی تصریح …
اخبارکوتاه داخلی

تلگرام