احمدی نژاد رکورد رای تاریخ ایران را در انتخابات 96 می شکند!

احمدی نژاد رکورد رای تاریخ ایران را در انتخابات 96 می شکند!
یک عضو مجمع نمایندگان تهران معتقد است احمدی نژاد برای انتخابات سال 96 نیاز به حمایت نخبگان سیاسی ندارد.

احمدی نژاد رکورد رای تاریخ ایران را در انتخابات 96 می شکند!

یک عضو مجمع نمایندگان تهران معتقد است احمدی نژاد برای انتخابات سال 96 نیاز به حمایت نخبگان سیاسی ندارد.
احمدی نژاد رکورد رای تاریخ ایران را در انتخابات 96 می شکند!

wolrd press news