تاکید وزارت علوم بر جذب نخبگان در دستگاه های اجرایی

تاکید وزارت علوم بر جذب نخبگان در دستگاه های اجرایی
به گزارش روز سه شنبه ایرنا، محمد حسین امید در مجمع مدیران کل امور اداری قوای سه گانه با اشاره به برنامه های دولت برای جذب 2 هزار دستیار ستادی از میان دانش آموختگان برتر دانشگاه ها گفت: دستگاه های اجرایی باید دقت کنند تا در فرآیند آزمون و استخدام، افراد برتر و نخبه به جمع نیروی انسانی این دستگاه ها اضافه شوند.
وی گفت: کشور ما با داشتن نزدیک به پنچ میلیون دانشجو و توسعه ای که پس از انقلاب اسلامی در گسترش آموزش عالی اتفاق افتاده است از کشورهای غنّی از لحاظ نیروی انسانی متخصص است.
معاون اداری، مالی و …

تاکید وزارت علوم بر جذب نخبگان در دستگاه های اجرایی

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، محمد حسین امید در مجمع مدیران کل امور اداری قوای سه گانه با اشاره به برنامه های دولت برای جذب 2 هزار دستیار ستادی از میان دانش آموختگان برتر دانشگاه ها گفت: دستگاه های اجرایی باید دقت کنند تا در فرآیند آزمون و استخدام، افراد برتر و نخبه به جمع نیروی انسانی این دستگاه ها اضافه شوند.
وی گفت: کشور ما با داشتن نزدیک به پنچ میلیون دانشجو و توسعه ای که پس از انقلاب اسلامی در گسترش آموزش عالی اتفاق افتاده است از کشورهای غنّی از لحاظ نیروی انسانی متخصص است.
معاون اداری، مالی و …
تاکید وزارت علوم بر جذب نخبگان در دستگاه های اجرایی

گروه تلگرام