اثر سه فیلمساز اردبیلی در جشنواره طنین مدرسه

اثر سه فیلمساز اردبیلی در جشنواره طنین مدرسه
0 میردولت موسوی ، مدیر انجمن سینمای جوانان استان اردبیل روز پنجشنبه در جلسه اساتید این انجمن این فیلم ها را ‘ عروسی مسلم ‘ساخته رضا جمالی در بخش اصلی فیلم و فیلمنامه های ‘اینجا دستها رو به خداست ‘و ‘چراغ راه’ نوشته مهدی شاداب در بخش مسابقه حضور دارند .وی با بیان اینکه نخبگان […]

اثر سه فیلمساز اردبیلی در جشنواره طنین مدرسه

0 میردولت موسوی ، مدیر انجمن سینمای جوانان استان اردبیل روز پنجشنبه در جلسه اساتید این انجمن این فیلم ها را ‘ عروسی مسلم ‘ساخته رضا جمالی در بخش اصلی فیلم و فیلمنامه های ‘اینجا دستها رو به خداست ‘و ‘چراغ راه’ نوشته مهدی شاداب در بخش مسابقه حضور دارند .وی با بیان اینکه نخبگان […]
اثر سه فیلمساز اردبیلی در جشنواره طنین مدرسه