اتحادیه بدون جزیره؛ آینده طلاق لندن از بروکسل

اتحادیه بدون جزیره؛ آینده طلاق لندن از بروکسل
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا می تواند برای هر دو طرف پیامدهای ناگواری داشته باشد/ بیشتر نخبگان و سیاستمداران آمریکایی ترجیح می دهند انگلیس در قالب اتحادیه اروپا یاشد، از نظر واشنگتن سختی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا همانند سختی تحمل اختلافات فرزندان درون یک خانواده برای یک پدر است.
عصر ایران – مازیار آقازاده ؛ نتیجه همه پرسی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا به کابوسی برای حکمرانان و سیاستمداران در بروکسل و لندن تبدیل شد و اکثریت مردم انگلیس به جدایی ” جزیره از اتحادیه ” رای مثبت دادند.
این نتیجه در …

اتحادیه بدون جزیره؛ آینده طلاق لندن از بروکسل

خروج انگلیس از اتحادیه اروپا می تواند برای هر دو طرف پیامدهای ناگواری داشته باشد/ بیشتر نخبگان و سیاستمداران آمریکایی ترجیح می دهند انگلیس در قالب اتحادیه اروپا یاشد، از نظر واشنگتن سختی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا همانند سختی تحمل اختلافات فرزندان درون یک خانواده برای یک پدر است.
عصر ایران – مازیار آقازاده ؛ نتیجه همه پرسی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا به کابوسی برای حکمرانان و سیاستمداران در بروکسل و لندن تبدیل شد و اکثریت مردم انگلیس به جدایی ” جزیره از اتحادیه ” رای مثبت دادند.
این نتیجه در …
اتحادیه بدون جزیره؛ آینده طلاق لندن از بروکسل

دانلود سرا