اتاق فکر کهگیلویه وبویراحمدزنجیره ارتیاطی بین مدیران ودانشگاهیان است

اتاق فکر کهگیلویه وبویراحمدزنجیره ارتیاطی بین مدیران ودانشگاهیان است
محمودرضا رحیمی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: فاصله معناداری بین مدیران اجرایی و صنعتی کهگیلویه و بویراحمد با دانشگاهیان این استان وجود دارد که تشکیل برخی ساختارها از جمله اتاق فکر استان می تواند این فاصله را به طور مشهودی کوتاه کند.
وی بیان کرد: اتاق فکر کهگیلویه و بویراحمد نوعی حلقه ارتباط بین جامعه دانشگاهی و بدنه اجرایی این استان است و به همین دلیل نیز اهمیت ویژه ای دارد.
رحیمی اظهار کرد: یکی از انتظارهای اصلی نخبگان علمی و قشرهای مختلف مردم از دانشگاه ها آن است که دانشگاه به …

اتاق فکر کهگیلویه وبویراحمدزنجیره ارتیاطی بین مدیران ودانشگاهیان است

محمودرضا رحیمی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: فاصله معناداری بین مدیران اجرایی و صنعتی کهگیلویه و بویراحمد با دانشگاهیان این استان وجود دارد که تشکیل برخی ساختارها از جمله اتاق فکر استان می تواند این فاصله را به طور مشهودی کوتاه کند.
وی بیان کرد: اتاق فکر کهگیلویه و بویراحمد نوعی حلقه ارتباط بین جامعه دانشگاهی و بدنه اجرایی این استان است و به همین دلیل نیز اهمیت ویژه ای دارد.
رحیمی اظهار کرد: یکی از انتظارهای اصلی نخبگان علمی و قشرهای مختلف مردم از دانشگاه ها آن است که دانشگاه به …
اتاق فکر کهگیلویه وبویراحمدزنجیره ارتیاطی بین مدیران ودانشگاهیان است

مد روز