اتاق فکر بسیج با حضور نخبگان در مجامع راهبردی بسیج تشکیل شود

اتاق فکر بسیج با حضور نخبگان در مجامع راهبردی بسیج تشکیل شود
مسؤول سازمان بسیج اقشار سپاه امام صادق(ع) بوشهر گفت: مجامع بسیج، مجمع های تصمیم ساز و آینده ساز هستند که با حضور نخبگان بسیجی در شهرستان های استان اتاق فکر قدرتمندی را در تحقق اهداف و آرمان های نظام شکل خواهند داد.

اتاق فکر بسیج با حضور نخبگان در مجامع راهبردی بسیج تشکیل شود

مسؤول سازمان بسیج اقشار سپاه امام صادق(ع) بوشهر گفت: مجامع بسیج، مجمع های تصمیم ساز و آینده ساز هستند که با حضور نخبگان بسیجی در شهرستان های استان اتاق فکر قدرتمندی را در تحقق اهداف و آرمان های نظام شکل خواهند داد.
اتاق فکر بسیج با حضور نخبگان در مجامع راهبردی بسیج تشکیل شود

اخبار کارگران

دست نیاز اتاق بازرگانی اصفهان برای دریافت کمک از نخبگان اقتصادی

دست نیاز اتاق بازرگانی اصفهان برای دریافت کمک از نخبگان اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر ، سید عبدالوهاب سهل آبادی ظهر یکشنبه در همایش نقش فناوری های نوین در توسعه اقتصادی اظهار داشت: بیش از ۴۰ درصد اعضای اتاق اصفهان را جوانان و بانوان تشکیل می دهند و از این ظرفیت برای توسعه اقتصاد استان و کشور باید استفاده کرد.
وی راه اندازی مرکز پیمانکاری فرعی و کمیته توسعه فناوری و سرمایه گذاری را از فعالیت های اتاق بازرگانی اصفهان در راستای توسعه کسب و کار اعضا برشمرد و گفت: اتاق اصفهان آمادگی دعوت از ایرانیان نخبه مقیم خارج برای انتقال تجارب به جوانان را دارد.
باید آلمان و ژاپ …

علم و فناوری

بك لينك