اتاق خالی «فکر» در دانشگاهها/ مشاوره نخبگان به جامعه سامان ندارد

اتاق خالی «فکر» در دانشگاهها/ مشاوره نخبگان به جامعه سامان ندارد
اتاق های فکر اگرچه از سالها پیش در دانشگاهها برای مشاوره و سیاستگذاری به نهادهای بیرون از دانشگاه راه اندازی شده اند، اما چندان موفق عمل نکرده اند و اکنون نیز قرار است تغییر نام دهند.

اتاق خالی «فکر» در دانشگاهها/ مشاوره نخبگان به جامعه سامان ندارد

اتاق های فکر اگرچه از سالها پیش در دانشگاهها برای مشاوره و سیاستگذاری به نهادهای بیرون از دانشگاه راه اندازی شده اند، اما چندان موفق عمل نکرده اند و اکنون نیز قرار است تغییر نام دهند.
اتاق خالی «فکر» در دانشگاهها/ مشاوره نخبگان به جامعه سامان ندارد