روح حاکم بر آیین‌نامه‌ها با فضای اجتماعات نخبگانی همخوان است

روح حاکم بر آیین‌نامه‌ها با فضای اجتماعات نخبگانی همخوان است

نوروزکرمانشاهی؛ دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: بنیاد ملی نخبگان در دوسال گذشته نسبت به پیش از آن، جهش بسیار خوبی در حوزه‌های شناسایی و حمایت از مستعدان‌برتر داشته است.

سایت خبری زندگی

ورزشی