ستاری در محفل یلدایی استارت آپ ها / رشد استارت آپ ها زمینه ساز تحقق اقتصاد دانش بنیان می شود

ستاری در محفل یلدایی استارت آپ ها / رشد استارت آپ ها زمینه ساز تحقق اقتصاد دانش بنیان می شود
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با تأکید بر ضرورت یکپارچگی جامعه استارت آپی گفت رشد استارت آپ ها زمینه ساز تحقق اقتصاد دانش بنیان می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در یلدای کارآفرینان استارت آپی که با حضور جمعی از صاحبان کسب و کارهای نوآور و استارت آپی ایران برگزار شد، گفت: عملکرد استارت آپ های ایران در چند سال اخیر نشان داده که راه این اکوسیستم برای رفاه و آبادانی کشور باز شده است.

وی افزود: مهم ترین لازمه تحقق اقتصاد دانش بنیان و جامعه استارت آپی، زیست بوم کارآفرینی است. آنچه در این حوزه می تواند ساختار اقتصادی را شکل دهد حرکت هماهنگ و رو به جلوی تمامی بخش های زیست بوم کارآفرینی است.
ضرورت یکپارچگی و هماهنگی جامعه استارت آپی
رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه مهم ترین بازیگر میدان اقتصاد دانش بنیان کشور صاحبان کسب وکارهای استارت آپی و دانش بنیان هستند، گفت: تلاش برای بهبود محیط کسب وکار دانش بنیان به یکپارچگی، هماهنگی و درک مشترک صاحبان استارت آپ ها وابسته است و در این صورت است که …

ستاری در محفل یلدایی استارت آپ ها / رشد استارت آپ ها زمینه ساز تحقق اقتصاد دانش بنیان می شود

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با تأکید بر ضرورت یکپارچگی جامعه استارت آپی گفت رشد استارت آپ ها زمینه ساز تحقق اقتصاد دانش بنیان می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در یلدای کارآفرینان استارت آپی که با حضور جمعی از صاحبان کسب و کارهای نوآور و استارت آپی ایران برگزار شد، گفت: عملکرد استارت آپ های ایران در چند سال اخیر نشان داده که راه این اکوسیستم برای رفاه و آبادانی کشور باز شده است.

وی افزود: مهم ترین لازمه تحقق اقتصاد دانش بنیان و جامعه استارت آپی، زیست بوم کارآفرینی است. آنچه در این حوزه می تواند ساختار اقتصادی را شکل دهد حرکت هماهنگ و رو به جلوی تمامی بخش های زیست بوم کارآفرینی است.
ضرورت یکپارچگی و هماهنگی جامعه استارت آپی
رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه مهم ترین بازیگر میدان اقتصاد دانش بنیان کشور صاحبان کسب وکارهای استارت آپی و دانش بنیان هستند، گفت: تلاش برای بهبود محیط کسب وکار دانش بنیان به یکپارچگی، هماهنگی و درک مشترک صاحبان استارت آپ ها وابسته است و در این صورت است که …
ستاری در محفل یلدایی استارت آپ ها / رشد استارت آپ ها زمینه ساز تحقق اقتصاد دانش بنیان می شود