برگزاری استارت آپ ملی ریزگردها به ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز دارد

برگزاری استارت آپ ملی ریزگردها به ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز دارد
رییس بنیاد نخبگان خوزستان با بیان این که بهمن بهترین زمان ممکن برای برگزاری رویداد استارت آپ ملی ریزگردها است، گفت: برای برگزاری این استارت آپ به حدود ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز داریم.
به گزارش سادس، دکتر علیرضا زراسوندی در جلسه کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان که امروز یکشنبه، در استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: در جلسه قبل کارگروه پژوهش، مصوب شد تا استارت آپ ریزگردها در استان برگزار شود. برگزاری استارت آپ ها متولی و آیین نامه خاصی دارد. با توجه به عملکرد جهاد دانشگاهی در بحث بومی سازی فرآفرین ها، برگزاری استارت آپ نیز برعهده این نهاد گذاشته شد.
وی افزود: یک استارت آپ باید حامی داشته باشد و حامی نیز می تواند بخش خصوصی باشد. برای برگزاری استارت آپ ریزگردها مطابق آیین نامه مکاتباتی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام شد و در نهایت استارت آپ بدون تاریخ برگزاری برای خوزستان مصوب شد.
رییس بنیاد نخبگان خوزستان تصریح کرد: از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تا سقف ۵۰ میلیون تومان برای برگزاری استارت آپ اعتبار اختصاص می یابد. معاونت علمی و فناوری …

برگزاری استارت آپ ملی ریزگردها به ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز دارد

رییس بنیاد نخبگان خوزستان با بیان این که بهمن بهترین زمان ممکن برای برگزاری رویداد استارت آپ ملی ریزگردها است، گفت: برای برگزاری این استارت آپ به حدود ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز داریم.
به گزارش سادس، دکتر علیرضا زراسوندی در جلسه کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان که امروز یکشنبه، در استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: در جلسه قبل کارگروه پژوهش، مصوب شد تا استارت آپ ریزگردها در استان برگزار شود. برگزاری استارت آپ ها متولی و آیین نامه خاصی دارد. با توجه به عملکرد جهاد دانشگاهی در بحث بومی سازی فرآفرین ها، برگزاری استارت آپ نیز برعهده این نهاد گذاشته شد.
وی افزود: یک استارت آپ باید حامی داشته باشد و حامی نیز می تواند بخش خصوصی باشد. برای برگزاری استارت آپ ریزگردها مطابق آیین نامه مکاتباتی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام شد و در نهایت استارت آپ بدون تاریخ برگزاری برای خوزستان مصوب شد.
رییس بنیاد نخبگان خوزستان تصریح کرد: از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تا سقف ۵۰ میلیون تومان برای برگزاری استارت آپ اعتبار اختصاص می یابد. معاونت علمی و فناوری …
برگزاری استارت آپ ملی ریزگردها به ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز دارد