فروش نازل مردم آمریکا توسط ترامپ / ایران قربانی تروریسم است و آمریکا حامی آن

فروش نازل مردم آمریکا توسط ترامپ / ایران قربانی تروریسم است و آمریکا حامی آن
کارشناس ارشد روابط بین الملل و سیاست خارجی، ضمن تاکید بر شکاف عمیق موجود میان جامعه آمریکا با رییس جمهور تازه کار خود، افکار مردم این کشور را مستقل از سیاست های ستیزه جویانه کاخ سفید دانست و گفت: مخالفت گسنرده نخبگان، عقلا و جامعه مدنی آمریکا با فرامین ضد مهاجرتی ترامپ و برخورد با مسلمان به خوبی گویای این مطلب است.

فروش نازل مردم آمریکا توسط ترامپ / ایران قربانی تروریسم است و آمریکا حامی آن

کارشناس ارشد روابط بین الملل و سیاست خارجی، ضمن تاکید بر شکاف عمیق موجود میان جامعه آمریکا با رییس جمهور تازه کار خود، افکار مردم این کشور را مستقل از سیاست های ستیزه جویانه کاخ سفید دانست و گفت: مخالفت گسنرده نخبگان، عقلا و جامعه مدنی آمریکا با فرامین ضد مهاجرتی ترامپ و برخورد با مسلمان به خوبی گویای این مطلب است.
فروش نازل مردم آمریکا توسط ترامپ / ایران قربانی تروریسم است و آمریکا حامی آن