المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو مورد تائید بنیاد نخبگان قرار گرفت

المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو مورد تائید بنیاد نخبگان قرار گرفت
به گزارش سایت باشگاه نانو، المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو پس از برگزاری هشت دوره موفق، به عنوان رویداد مورد تائید بنیاد ملی نخبگان پذیرفته شد.

المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو مورد تائید بنیاد نخبگان قرار گرفت

به گزارش سایت باشگاه نانو، المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو پس از برگزاری هشت دوره موفق، به عنوان رویداد مورد تائید بنیاد ملی نخبگان پذیرفته شد.
المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو مورد تائید بنیاد نخبگان قرار گرفت