نظام آموزش و پرورش، خودش یک مشکل است

نظام آموزش و پرورش، خودش یک مشکل است
رئیس تحقیقات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری گفت: آموزش وپرورش آموزه های مطلوب را در بین دانش آموزان نهادینه نمی کند و به همین دلیل است که بنگاه های اقتصادی، جامعه شناسان و نخبگان سیاسی نمی توانند از آنها استفاده کنند.

نظام آموزش و پرورش، خودش یک مشکل است

رئیس تحقیقات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری گفت: آموزش وپرورش آموزه های مطلوب را در بین دانش آموزان نهادینه نمی کند و به همین دلیل است که بنگاه های اقتصادی، جامعه شناسان و نخبگان سیاسی نمی توانند از آنها استفاده کنند.
نظام آموزش و پرورش، خودش یک مشکل است

باران دانلود