آموزش طرح شهاب به دانشجومعلمان

آموزش طرح شهاب به دانشجومعلمان
رضا گلشن مهرجردی، مدیر پژوهش، طرح و برنامۀ مرکز ملی پرورش استعداد های درخشان در گفت وگو با  خبرنگار  حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، در خصوص همکاری های مشترک بین این مرکز و دانشگاه فرهنگیان گفت: با توجه به این که امسال اولین نسل از دانشجومعلمان فارغ التحصیل می شوند و مهرماه ۹۵زمان شروع به کار آن ها در مدارس است، با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان تمام دانشجومعلمان در بهار و تابستان امسال آموزش های لازم طرح شهاب را فرا می گیرند.
وی ادامه داد: این طرح در دانشگاه فرهنگیان …

آموزش طرح شهاب به دانشجومعلمان

رضا گلشن مهرجردی، مدیر پژوهش، طرح و برنامۀ مرکز ملی پرورش استعداد های درخشان در گفت وگو با  خبرنگار  حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، در خصوص همکاری های مشترک بین این مرکز و دانشگاه فرهنگیان گفت: با توجه به این که امسال اولین نسل از دانشجومعلمان فارغ التحصیل می شوند و مهرماه ۹۵زمان شروع به کار آن ها در مدارس است، با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان تمام دانشجومعلمان در بهار و تابستان امسال آموزش های لازم طرح شهاب را فرا می گیرند.
وی ادامه داد: این طرح در دانشگاه فرهنگیان …
آموزش طرح شهاب به دانشجومعلمان

خبرگزاری اصفحان