مراسم افتتاحیه دوره آموزشی گفتمان نخبگان علوم انسانی کشور/قم

مراسم افتتاحیه دوره آموزشی گفتمان نخبگان علوم انسانی کشور/قم
توضیح ندارد

مراسم افتتاحیه دوره آموزشی گفتمان نخبگان علوم انسانی کشور/قم

توضیح ندارد
مراسم افتتاحیه دوره آموزشی گفتمان نخبگان علوم انسانی کشور/قم

شهرداری