مردم و نخبگان هدف دیپلماسی سایبری آمریکا

مردم و نخبگان هدف دیپلماسی سایبری آمریکا
یک کارشناس مسایل بین الملل گفت: ماهیت سیال و نفوذ بی سابقه شبکه های اجتماعی در میان جوامع مختلف، آمریکا را ترغیب کرده است تا از این ابزارها نیز برای گسترش تفکرات خود و تأثیرگذاری بر مخاطبین نیز بهره برد.

مردم و نخبگان هدف دیپلماسی سایبری آمریکا

یک کارشناس مسایل بین الملل گفت: ماهیت سیال و نفوذ بی سابقه شبکه های اجتماعی در میان جوامع مختلف، آمریکا را ترغیب کرده است تا از این ابزارها نیز برای گسترش تفکرات خود و تأثیرگذاری بر مخاطبین نیز بهره برد.
مردم و نخبگان هدف دیپلماسی سایبری آمریکا

bluray movie download