پیامدهای خروج آمریکا از برجام و چند نکته

پیامدهای خروج آمریکا از برجام و چند نکته
مهدی مطهرنیا نوشت: خروج ایالات متحده آمریکا از برجام می تواند برای لایه های گوناگون دخیل در پرونده هسته ای ایران و در لایه های سه گانه بین المللی، منطقه ای و داخلی برای کنشگران مرکزی این پرونده پیامدهایی داشته باشد. در مرحله نخست برجام را باید در میدان مرکزی آن متوجه دو پایتخت واشنگتن و تهران دانست.
خروج هرکدام از آنها بدون ادله محکمی که بتواند قضاوت افکار عمومی در دولایه توده ها و نخبگان در سه محیط داخلی، منطقه ای و بین المللی شان را مجاب سازد، می تواند هزینه های اعتباری و اعتمادی برای دولت های تهران و واشنگتن داشته باشد. بدین جهت است که هرکدام به ویژه آمریکا در پی تحریک نیروهای مخالف برای تحت فشار قرار دادن دولت مستقر در تهران یعنی حسن روحانی و وزیر امورخارجه اش هستند که از برجام درآیند و بدین ترتیب این تهران باشد که برجام را تشییع جنازه می کند. از طرف دیگر خروج ایالات متحده آمریکا از برجام ضربه ای به حیثیت و اعتبار واشنگتن وارد می کند.
بدین معنا ممکن است این عمل بتواند آوردگاه های بیرونی را برای دولت حاکم بر واشنگتن تقویت کند و به گونه ای وجهه سیاست خارجی آمریکا را به زعم …

پیامدهای خروج آمریکا از برجام و چند نکته

مهدی مطهرنیا نوشت: خروج ایالات متحده آمریکا از برجام می تواند برای لایه های گوناگون دخیل در پرونده هسته ای ایران و در لایه های سه گانه بین المللی، منطقه ای و داخلی برای کنشگران مرکزی این پرونده پیامدهایی داشته باشد. در مرحله نخست برجام را باید در میدان مرکزی آن متوجه دو پایتخت واشنگتن و تهران دانست.
خروج هرکدام از آنها بدون ادله محکمی که بتواند قضاوت افکار عمومی در دولایه توده ها و نخبگان در سه محیط داخلی، منطقه ای و بین المللی شان را مجاب سازد، می تواند هزینه های اعتباری و اعتمادی برای دولت های تهران و واشنگتن داشته باشد. بدین جهت است که هرکدام به ویژه آمریکا در پی تحریک نیروهای مخالف برای تحت فشار قرار دادن دولت مستقر در تهران یعنی حسن روحانی و وزیر امورخارجه اش هستند که از برجام درآیند و بدین ترتیب این تهران باشد که برجام را تشییع جنازه می کند. از طرف دیگر خروج ایالات متحده آمریکا از برجام ضربه ای به حیثیت و اعتبار واشنگتن وارد می کند.
بدین معنا ممکن است این عمل بتواند آوردگاه های بیرونی را برای دولت حاکم بر واشنگتن تقویت کند و به گونه ای وجهه سیاست خارجی آمریکا را به زعم …
پیامدهای خروج آمریکا از برجام و چند نکته