آمریکا با وجود ترامپ نمی تواند دخالت جدی در مسائل داشته باشد

آمریکا با وجود ترامپ نمی تواند دخالت جدی در مسائل داشته باشد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «امروز روزی نیست که آمریکا به عنوان سردمدار جلو باشد و پیرو داشته باشد، گفت که آمریکا با وجود ترامپ شرایط گذشته را از دست داده است. پروانه مافی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع نخبگان جوان گفت: موضع گیری سخیف رئیس جمهور آمریکا درباره ایران وضعیت حضور ما را به خوبی در حوزه بین الملل مشخص کرد، این موضع گیری سخیف توانست بین سلایق مختلف کشور اتحاد و یکپارچگی ایجاد کند. 
همچنین در حوزه خارجی هم توانست بین کشورهایی که در موضوع برجام سهیم بودند وحدت نظر ایجاد کند. وی افزود: عمده این کشورها نسبت به اظهارات رئیس جمهور آمریکا موضع منفی داشتند و راه خودشان را می روند. 
انگلستان که یکی از وفادارترین کشورهای اروپایی به آمریکاست خیلی صریح نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و گفت که ما راه خودمان را می رویم. آلمان و کشورهای مهم دیگر نیز همچنین. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبیعتا آمریکا در شرایط فعلی دیگر وضعیت گذشته خود را ندارد، گاهی آمریکا می توانست یک عزم جدی را علیه ما در بین کشورها …

آمریکا با وجود ترامپ نمی تواند دخالت جدی در مسائل داشته باشد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «امروز روزی نیست که آمریکا به عنوان سردمدار جلو باشد و پیرو داشته باشد، گفت که آمریکا با وجود ترامپ شرایط گذشته را از دست داده است. پروانه مافی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع نخبگان جوان گفت: موضع گیری سخیف رئیس جمهور آمریکا درباره ایران وضعیت حضور ما را به خوبی در حوزه بین الملل مشخص کرد، این موضع گیری سخیف توانست بین سلایق مختلف کشور اتحاد و یکپارچگی ایجاد کند. 
همچنین در حوزه خارجی هم توانست بین کشورهایی که در موضوع برجام سهیم بودند وحدت نظر ایجاد کند. وی افزود: عمده این کشورها نسبت به اظهارات رئیس جمهور آمریکا موضع منفی داشتند و راه خودشان را می روند. 
انگلستان که یکی از وفادارترین کشورهای اروپایی به آمریکاست خیلی صریح نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و گفت که ما راه خودمان را می رویم. آلمان و کشورهای مهم دیگر نیز همچنین. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبیعتا آمریکا در شرایط فعلی دیگر وضعیت گذشته خود را ندارد، گاهی آمریکا می توانست یک عزم جدی را علیه ما در بین کشورها …
آمریکا با وجود ترامپ نمی تواند دخالت جدی در مسائل داشته باشد