آمادگی مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن برای پذیرش ایده های نخبگان

آمادگی مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن برای پذیرش ایده های نخبگان
مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن آمادگی دارد تمامی ایده های نوآورانه در حوزه های کارآفرینی مرتبط با بخش مسکن، راه و شهرسازی و نیز بازار پول را که از سوی نخبگان دانشگاهی ارائه می شود، پذیرش کند.

آمادگی مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن برای پذیرش ایده های نخبگان

مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن آمادگی دارد تمامی ایده های نوآورانه در حوزه های کارآفرینی مرتبط با بخش مسکن، راه و شهرسازی و نیز بازار پول را که از سوی نخبگان دانشگاهی ارائه می شود، پذیرش کند.
آمادگی مرکز توسعه کارآفرینی بانک مسکن برای پذیرش ایده های نخبگان