فرصت آزمون و خطا در قراردادهای بین المللی تجاری نداریم

فرصت آزمون و خطا در قراردادهای بین المللی تجاری نداریم

رحمان سعادت گفت: دولت در پیش و پس از انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی از طریق رسانه های مختلف به برگزاری نشست هایی اقدام نماید و از نخبگان تا مردم را در این نشست دعوت نماید تا از نظرات ملی در جهت حفظ حقوق ملی بهره مند شود و از آزمون و خطا در قراردادها بکاهد.

اخبار

ورزشی