کرسی آزاد اندیشی، نخبگان و سبک زندگی ایرانی اسلامی برگزار شد

کرسی آزاد اندیشی، نخبگان و سبک زندگی ایرانی اسلامی برگزار شد
مازندمجلس: خبرگزاری میزان- دومین کرسی آزاد اندیشی، نخبگان و سبک زندگی ایرانی اسلامی با موضوع بررسی دیدگاه اسلام درخصوص تعالی علمی با همکاری دانشگاه خلیج فارس و بنیاد نخبگان استان بوشهر برگزار شد .

کرسی آزاد اندیشی، نخبگان و سبک زندگی ایرانی اسلامی برگزار شد

مازندمجلس: خبرگزاری میزان- دومین کرسی آزاد اندیشی، نخبگان و سبک زندگی ایرانی اسلامی با موضوع بررسی دیدگاه اسلام درخصوص تعالی علمی با همکاری دانشگاه خلیج فارس و بنیاد نخبگان استان بوشهر برگزار شد .
کرسی آزاد اندیشی، نخبگان و سبک زندگی ایرانی اسلامی برگزار شد