آقای استاندار در انتصابات؛مدیر همدرد آری دلال سیاسی نه…

آقای استاندار در انتصابات؛مدیر همدرد آری دلال سیاسی نه…
جبار صفربیگی/انتظار مردم ایلام در دوره دولت یازدهم این بود که بیش از این شاهد تغییرات جدی و اساسی در مدیریت سیاسی و اجتماعی در استان باشند؛ اما متأسفانه در بخش مدیریت استان چنین نشد و بسیاری از مدیران ضعیف ادوار گذشته در استان همدلی و همراهی لازم با دولت اعتدال را نداشتند، همچنان در مناصب کلیدی خود حتی در درون استانداری باقی ماندند! بسیاری از نخبگان و فعالان سیاسی اجتماعی استان مورد بی مهری و بی توجهی قرار گرفتند و فعالیت و نشاط سیاسی در استان به رکود و سردی گرایید!

آقای استاندار در انتصابات؛مدیر همدرد آری دلال سیاسی نه…

جبار صفربیگی/انتظار مردم ایلام در دوره دولت یازدهم این بود که بیش از این شاهد تغییرات جدی و اساسی در مدیریت سیاسی و اجتماعی در استان باشند؛ اما متأسفانه در بخش مدیریت استان چنین نشد و بسیاری از مدیران ضعیف ادوار گذشته در استان همدلی و همراهی لازم با دولت اعتدال را نداشتند، همچنان در مناصب کلیدی خود حتی در درون استانداری باقی ماندند! بسیاری از نخبگان و فعالان سیاسی اجتماعی استان مورد بی مهری و بی توجهی قرار گرفتند و فعالیت و نشاط سیاسی در استان به رکود و سردی گرایید!
آقای استاندار در انتصابات؛مدیر همدرد آری دلال سیاسی نه…