انتخاب مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به عنوان مدیر شایسته ملی

انتخاب مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به عنوان مدیر شایسته ملی
در کنگره «مدیر شایسته ملی» که از سوی مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، مدیرعامل شرکت پارس آریان، به عنوان یکی از نخبگان مدیریت کشور، تندیس و لوح تقدیر «مدیر شایسته ملی» را دریافت کرد.

انتخاب مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به عنوان مدیر شایسته ملی

در کنگره «مدیر شایسته ملی» که از سوی مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، مدیرعامل شرکت پارس آریان، به عنوان یکی از نخبگان مدیریت کشور، تندیس و لوح تقدیر «مدیر شایسته ملی» را دریافت کرد.
انتخاب مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به عنوان مدیر شایسته ملی