آخرین مهلت ثبت نام در جشنواره اختراعات زردکوه اعلام شد

آخرین مهلت ثبت نام در جشنواره اختراعات زردکوه اعلام شد
جشنواره اختراعات زردکوه، 22 و 23 آذرماه امسال به میزبانی بنیاد نخبگان استان یزد برگزار می شود.

آخرین مهلت ثبت نام در جشنواره اختراعات زردکوه اعلام شد

جشنواره اختراعات زردکوه، 22 و 23 آذرماه امسال به میزبانی بنیاد نخبگان استان یزد برگزار می شود.
آخرین مهلت ثبت نام در جشنواره اختراعات زردکوه اعلام شد

آخرین مهلت ارسال مدارک برای دریافت جوایز تحصیلی اعلام شد

آخرین مهلت ارسال مدارک برای دریافت جوایز تحصیلی اعلام شد
دانشجویان استعدادهای بر تر دانشگاه های کشور برای دریافت جوایز تحصیلی تا ۱۵ مردادماه مهلت دارند مدارک خود را به بنیاد ملی نخبگان ارسال کنند.

آخرین مهلت ارسال مدارک برای دریافت جوایز تحصیلی اعلام شد

دانشجویان استعدادهای بر تر دانشگاه های کشور برای دریافت جوایز تحصیلی تا ۱۵ مردادماه مهلت دارند مدارک خود را به بنیاد ملی نخبگان ارسال کنند.
آخرین مهلت ارسال مدارک برای دریافت جوایز تحصیلی اعلام شد

خرم خبر