سازه ها یا سازوکارها؛ راهی نوین در مدیریت منابع آب

سازه ها یا سازوکارها؛ راهی نوین در مدیریت منابع آب
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
اردکانیان دیدگاه هایش را درباره اولویت «سازوکارها بر سازه ها» تشریح کرد؛ موضوعی که چندین دهه است منتقدان عملکرد بخش آب و انرژی در ایران منتظر شنیدن آن هستند.
رضا اردکانیان که به عنوان گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت نیرو به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است، درباره راهی نوین در مدیریت منابع آب سخن گفت و راجع به مختصات این راه جدید به ایسنا اظهار کرد: من اول باید از مردم، فعالان محیط زیست، نخبگان و به ویژه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تشکر کنم که تا این حد به مسأله آب و انرژی توجه نشان می دهند. هر مسأله ای تا دستور کار جامعه و سیاستمداران نشود، قابل حل نخواهد بود. آب و انرژی امروز مسأله اجتماعی شده و من می بینم که نمایندگان مجلس با چه شور و تعهدی آن را دنبال می کنند.
او ادامه داد: راه نوینی که من آن را در برنامه ام تشریح کرده ام و در این چند روز هم به تفصیل درباره آن با نمایندگان بحث کرده ام، برخاسته از همان ضرورت هایی است که این شور و تعهد به مسأله آب را ایجاد کرده است. این حساسیت چگونه به وجود آمده است؟ پاسخ من خیلی ساده …

سازه ها یا سازوکارها؛ راهی نوین در مدیریت منابع آب

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
اردکانیان دیدگاه هایش را درباره اولویت «سازوکارها بر سازه ها» تشریح کرد؛ موضوعی که چندین دهه است منتقدان عملکرد بخش آب و انرژی در ایران منتظر شنیدن آن هستند.
رضا اردکانیان که به عنوان گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت نیرو به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است، درباره راهی نوین در مدیریت منابع آب سخن گفت و راجع به مختصات این راه جدید به ایسنا اظهار کرد: من اول باید از مردم، فعالان محیط زیست، نخبگان و به ویژه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تشکر کنم که تا این حد به مسأله آب و انرژی توجه نشان می دهند. هر مسأله ای تا دستور کار جامعه و سیاستمداران نشود، قابل حل نخواهد بود. آب و انرژی امروز مسأله اجتماعی شده و من می بینم که نمایندگان مجلس با چه شور و تعهدی آن را دنبال می کنند.
او ادامه داد: راه نوینی که من آن را در برنامه ام تشریح کرده ام و در این چند روز هم به تفصیل درباره آن با نمایندگان بحث کرده ام، برخاسته از همان ضرورت هایی است که این شور و تعهد به مسأله آب را ایجاد کرده است. این حساسیت چگونه به وجود آمده است؟ پاسخ من خیلی ساده …
سازه ها یا سازوکارها؛ راهی نوین در مدیریت منابع آب