اسحاق جهانگیری / دستاوردهای پارک فناوری پردیس معاونت علمی امیدوارکننده است

اسحاق جهانگیری / دستاوردهای پارک فناوری پردیس معاونت علمی امیدوارکننده است
معاون اول رئیس جمهوری در جلسه هیأت امنای پارک فناوری پردیس معاونت علمی اقدامات انجام شده و دستاوردهای پارک فناوری پردیس معاونت علمی در سال گذشته را رضایت بخش و امیدوارکننده توصیف و از پویایی و عملکرد این مرکز قدردانی کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بنیاد ملی نخبگان، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در جلسه هیأت امنای پارک فناوری پردیس معاونت علمی با اشاره به گزارش های ارائه شده از عملکرد پارک فناوری پردیس معاونت علمی در سال 95، اقدامات انجام شده و دستاوردهای حاصله را رضایت بخش و امیدوار کننده توصیف و از پویایی و عملکرد پارک فناوری پردیس معاونت علمی قدردانی کرد.

معاون اول رئیس جمهوری همچنین بر مطالبه محققین و پژوهشگران برای افزایش بودجه تحقیقات و پژوهش، بر اهمیت حوزه تحقیق و پژوهش تاکید کرد و ضرورت افزایش بودجه و اعتبارات بخش پژوهش و تحقیق در کشور را یادآور شد.
وی درخصوص برنامه توسعه شعب و اعضای غیرمستقر پارک فناوری پردیس معاونت علمی (شبکه نوآوری تهران) بر ضرورت سیاست گذاری و تعیین سازوکاری روشن و دقیق جهت هماهنگی اعضای غیر مستقر پارک با دستگاه های مرتبط و نحوه ارتباط و …

اسحاق جهانگیری / دستاوردهای پارک فناوری پردیس معاونت علمی امیدوارکننده است

معاون اول رئیس جمهوری در جلسه هیأت امنای پارک فناوری پردیس معاونت علمی اقدامات انجام شده و دستاوردهای پارک فناوری پردیس معاونت علمی در سال گذشته را رضایت بخش و امیدوارکننده توصیف و از پویایی و عملکرد این مرکز قدردانی کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بنیاد ملی نخبگان، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در جلسه هیأت امنای پارک فناوری پردیس معاونت علمی با اشاره به گزارش های ارائه شده از عملکرد پارک فناوری پردیس معاونت علمی در سال 95، اقدامات انجام شده و دستاوردهای حاصله را رضایت بخش و امیدوار کننده توصیف و از پویایی و عملکرد پارک فناوری پردیس معاونت علمی قدردانی کرد.

معاون اول رئیس جمهوری همچنین بر مطالبه محققین و پژوهشگران برای افزایش بودجه تحقیقات و پژوهش، بر اهمیت حوزه تحقیق و پژوهش تاکید کرد و ضرورت افزایش بودجه و اعتبارات بخش پژوهش و تحقیق در کشور را یادآور شد.
وی درخصوص برنامه توسعه شعب و اعضای غیرمستقر پارک فناوری پردیس معاونت علمی (شبکه نوآوری تهران) بر ضرورت سیاست گذاری و تعیین سازوکاری روشن و دقیق جهت هماهنگی اعضای غیر مستقر پارک با دستگاه های مرتبط و نحوه ارتباط و …
اسحاق جهانگیری / دستاوردهای پارک فناوری پردیس معاونت علمی امیدوارکننده است

ضرورت تشکیل حلقه های نخبگان علمی علوم انسانی در کشور

ضرورت تشکیل حلقه های نخبگان علمی علوم انسانی در کشور
سرزمین ایرانیان- دکتر منصور غلامی در مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین المللی فارابی، این شخصیت را به عنوان یکی از بزرگترین متفکران ایران دانست که در پی ارائه تصویری از حیات طیبه انسانی بود و آن را در جامعه خردمند می جست، گفت: این جشنواره طی این سال ها به اهدافی چون شناسایی و معرفی استعدادهای برتر در حوزه علوم انسانی و اسلامی، معرفی آثار برتر در این حوزه و ترغیب پژوهشگران به کاربردی کردن علوم انسانی از طریق بررسی مسایل و نیازهای جامعه ایرانی تا حدود زیادی دست یافته است، به ویژه اساتید برجسته علوم انسانی کشور نیز همواره با حمایت از این گردهمایی علمی، مدیران و سیاستگذاران را به قدرشناسی و تشویق استعدادهای شایسته و برتر توصیه کرده و در مقاطع مختلف بر این امر تاکید داشته اند.
وی در ادامه تصریح کرد: در عین حال امیدواریم تحقق دو هدف مهم تر جشنواره فارابی یعنی تبدیل کارکرد و نقش خطیر و موثر علوم انسانی در فرایند برنامه ریزی و سیاست گذاری ملی در زمینه های مختلف و ایجاد فضایی مناسب برای حضور فعال علوم انسانی و اجتماع ایران در تراز جهانی مورد توجه قرار بگیرد؛ هر چند در این زمینه اقداماتی …

ضرورت تشکیل حلقه های نخبگان علمی علوم انسانی در کشور

سرزمین ایرانیان- دکتر منصور غلامی در مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین المللی فارابی، این شخصیت را به عنوان یکی از بزرگترین متفکران ایران دانست که در پی ارائه تصویری از حیات طیبه انسانی بود و آن را در جامعه خردمند می جست، گفت: این جشنواره طی این سال ها به اهدافی چون شناسایی و معرفی استعدادهای برتر در حوزه علوم انسانی و اسلامی، معرفی آثار برتر در این حوزه و ترغیب پژوهشگران به کاربردی کردن علوم انسانی از طریق بررسی مسایل و نیازهای جامعه ایرانی تا حدود زیادی دست یافته است، به ویژه اساتید برجسته علوم انسانی کشور نیز همواره با حمایت از این گردهمایی علمی، مدیران و سیاستگذاران را به قدرشناسی و تشویق استعدادهای شایسته و برتر توصیه کرده و در مقاطع مختلف بر این امر تاکید داشته اند.
وی در ادامه تصریح کرد: در عین حال امیدواریم تحقق دو هدف مهم تر جشنواره فارابی یعنی تبدیل کارکرد و نقش خطیر و موثر علوم انسانی در فرایند برنامه ریزی و سیاست گذاری ملی در زمینه های مختلف و ایجاد فضایی مناسب برای حضور فعال علوم انسانی و اجتماع ایران در تراز جهانی مورد توجه قرار بگیرد؛ هر چند در این زمینه اقداماتی …
ضرورت تشکیل حلقه های نخبگان علمی علوم انسانی در کشور

ایجاد قرارگاهی برای مدیریت عناصر و ساختارهای علمی در کشور

ایجاد قرارگاهی برای مدیریت عناصر و ساختارهای علمی در کشور
در چهارمین جشنواره جهادگران علم و فناوری استان سمنان (گرامیداشت هفته پژوهش) از پژوهشگران برتر، فعالان عرصه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان و نخبگان اقشار دانش محور بسیج علمی پژوهشی استان قدردانی شد.
به گزارش خبرنگار آنا از سمنان، دکتر حسین قدیانی مسئول بسیج علم و فناوری کشور در این جشنواره که در سالن آمفی تئاتر فرزانگان واحد سمنان برگزار شد، بسیج و دانشگاه آزاد اسلامی را موالید بعد از انقلاب معرفی و با استناد به رهنمود معمار کبیر انقلاب اسلامی موضوع تشکیل بسیج جهان اسلام را دستمایه سخنان خود قرار داد و اظهار کرد: «امام راحل تشکیل حکومت بزرگ اسلامی را منوط به تشکیل بسیج جهان اسلام دانسته و تشکیل بسیج جهان اسلام هم براساس شعارهای اصلی انقلاب مورد نظر قرار گرفت.»
قدیانی دو شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی و نه شرقی، نه غربی جمهوری اسلامی را مانیفست انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: « شعار اول شعار هویت ساز و شعار دوم شعار تمدن ساز انقلاب اسلامی محسوب می شود که بر مبنای این ها انقلاب اسلامی خط محوری خود را برای رسیدن به هویت مستقل اسلامی و به دنبال آن احیای تمدن اسلامی …

ایجاد قرارگاهی برای مدیریت عناصر و ساختارهای علمی در کشور

در چهارمین جشنواره جهادگران علم و فناوری استان سمنان (گرامیداشت هفته پژوهش) از پژوهشگران برتر، فعالان عرصه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان و نخبگان اقشار دانش محور بسیج علمی پژوهشی استان قدردانی شد.
به گزارش خبرنگار آنا از سمنان، دکتر حسین قدیانی مسئول بسیج علم و فناوری کشور در این جشنواره که در سالن آمفی تئاتر فرزانگان واحد سمنان برگزار شد، بسیج و دانشگاه آزاد اسلامی را موالید بعد از انقلاب معرفی و با استناد به رهنمود معمار کبیر انقلاب اسلامی موضوع تشکیل بسیج جهان اسلام را دستمایه سخنان خود قرار داد و اظهار کرد: «امام راحل تشکیل حکومت بزرگ اسلامی را منوط به تشکیل بسیج جهان اسلام دانسته و تشکیل بسیج جهان اسلام هم براساس شعارهای اصلی انقلاب مورد نظر قرار گرفت.»
قدیانی دو شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی و نه شرقی، نه غربی جمهوری اسلامی را مانیفست انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: « شعار اول شعار هویت ساز و شعار دوم شعار تمدن ساز انقلاب اسلامی محسوب می شود که بر مبنای این ها انقلاب اسلامی خط محوری خود را برای رسیدن به هویت مستقل اسلامی و به دنبال آن احیای تمدن اسلامی …
ایجاد قرارگاهی برای مدیریت عناصر و ساختارهای علمی در کشور

با حمایت ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی / رونق اشتغال زایی و کارآفرینی در حوزه سوخت زیست توده محقق می شود

با حمایت ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی / رونق اشتغال زایی و کارآفرینی در حوزه سوخت زیست توده محقق می شود
توسعه صادرات سوخت زیست توده جامد یکی از طرح هایی است که با حمایت ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی در حال انجام است تا به زودی شاهد کارآفرینی براساس مزیت های بومی در این حوزه باشیم. 
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، توسعه بازارهای صادراتی، کارآفرینی براساس مزیت های بومی و افزایش ظرفیت تولید پلت تا 6000 تن در 10 سال آینده برخی از دستاوردهای طرح «تجاری سازی و توسعه صادرات سوخت زیست توده جامد» است که با حمایت ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان اجرا می شود. رسیدن به اهداف مدنظر در این طرح دارای مزایای گوناگونی است که اشتغال زایی جوانان را یکی از دستاوردهای این پروژه می توان دانست.

با توجه به رشد روز افزون مصرف زیست توده جامد در جهان به دلیل ضرورت جلوگیری از آلودگی و قیمت های به مراتب کمتر سوخت زیست توده جامد نسبت به سوخت فسیلی و همچنین پتانسیل بالای ایران در زمینه انرژی زیست توده به ویژه در بخش کشاورزی و چوبی توسعه فناوری، تجاری سازی و صادرات به بازارهای موجود از اهمیت فراوانی برای زنجیره مدیریت فناوری آن …

با حمایت ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی / رونق اشتغال زایی و کارآفرینی در حوزه سوخت زیست توده محقق می شود

توسعه صادرات سوخت زیست توده جامد یکی از طرح هایی است که با حمایت ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی در حال انجام است تا به زودی شاهد کارآفرینی براساس مزیت های بومی در این حوزه باشیم. 
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، توسعه بازارهای صادراتی، کارآفرینی براساس مزیت های بومی و افزایش ظرفیت تولید پلت تا 6000 تن در 10 سال آینده برخی از دستاوردهای طرح «تجاری سازی و توسعه صادرات سوخت زیست توده جامد» است که با حمایت ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان اجرا می شود. رسیدن به اهداف مدنظر در این طرح دارای مزایای گوناگونی است که اشتغال زایی جوانان را یکی از دستاوردهای این پروژه می توان دانست.

با توجه به رشد روز افزون مصرف زیست توده جامد در جهان به دلیل ضرورت جلوگیری از آلودگی و قیمت های به مراتب کمتر سوخت زیست توده جامد نسبت به سوخت فسیلی و همچنین پتانسیل بالای ایران در زمینه انرژی زیست توده به ویژه در بخش کشاورزی و چوبی توسعه فناوری، تجاری سازی و صادرات به بازارهای موجود از اهمیت فراوانی برای زنجیره مدیریت فناوری آن …
با حمایت ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی / رونق اشتغال زایی و کارآفرینی در حوزه سوخت زیست توده محقق می شود

خانه نخبگان با هدف حمایت از فعالان عرصه علمی توسط سپاه راه اندازی شد

خانه نخبگان با هدف حمایت از فعالان عرصه علمی توسط سپاه راه اندازی شد
فرمانده سپاه کوثر گفت: ظرفیت های بخش خصوصی و دولت برای توسعه پژوهش و فناوری استفاده شود.

خانه نخبگان با هدف حمایت از فعالان عرصه علمی توسط سپاه راه اندازی شد

فرمانده سپاه کوثر گفت: ظرفیت های بخش خصوصی و دولت برای توسعه پژوهش و فناوری استفاده شود.
خانه نخبگان با هدف حمایت از فعالان عرصه علمی توسط سپاه راه اندازی شد

شکاف بین اجرا و سیاست گذاری حلقه مفقوده فعالیت های علمی/ لزوم داشتن نگاه تحولی و حل المسائلی به پدیده های کشور

شکاف بین اجرا و سیاست گذاری حلقه مفقوده فعالیت های علمی/ لزوم داشتن نگاه تحولی و حل المسائلی به پدیده های کشور
مسؤول سازمان بسیج اساتید کشور گفت: در هم اندیشی با اساتید و نخبگان از سلایق مختلف سیاسی و علمی به این نتیجه رسیدیم که بین حوزه سیاست گذاری و اجرا شکافی وجود دارد.

شکاف بین اجرا و سیاست گذاری حلقه مفقوده فعالیت های علمی/ لزوم داشتن نگاه تحولی و حل المسائلی به پدیده های کشور

مسؤول سازمان بسیج اساتید کشور گفت: در هم اندیشی با اساتید و نخبگان از سلایق مختلف سیاسی و علمی به این نتیجه رسیدیم که بین حوزه سیاست گذاری و اجرا شکافی وجود دارد.
شکاف بین اجرا و سیاست گذاری حلقه مفقوده فعالیت های علمی/ لزوم داشتن نگاه تحولی و حل المسائلی به پدیده های کشور

بسیج: پیشرفت علمی، از نان شب واجب تر است

بسیج: پیشرفت علمی، از نان شب واجب تر است
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: اعتلای بسیج در عرصه علم و دانش با شبکه سازی نخبگان علمی بسیج و رویه انقلابی میسر است نه با مماشات و غفلت.

بسیج: پیشرفت علمی، از نان شب واجب تر است

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: اعتلای بسیج در عرصه علم و دانش با شبکه سازی نخبگان علمی بسیج و رویه انقلابی میسر است نه با مماشات و غفلت.
بسیج: پیشرفت علمی، از نان شب واجب تر است

دیدار صمیمی نخبگان علمی خراسان شمالی با مدیرعامل پتروشیمی

دیدار صمیمی نخبگان علمی خراسان شمالی با مدیرعامل پتروشیمی
عصراقتصاد: سید اسماعیل موسوی طی نشستی با نخبگان علمی و دانشگاهی استان در سالن کنفرانس پتروشیمی خراسان دیدار کرد.
 موسوی با تاکید بر نقش برجسته جوانان نخبه در ساختن آینده ایران گفت: تنها مشکل ما مکر دشمنان نیست، بلکه نحوه مدیریت کیفی و تراز پایین بهره وری نیز هست.
مدیرعامل پتروشیمی خراسان با برشمردن توانمندی های کشورمان افزود: مگر می شود کشوری که پارس جنوبی دارد بیکار داشته باشد؟ دسترسی به آبهای سرد و گرم، عرض و طول جغرافیایی مناسب نقشه جغرافیایی کشور، مقام اول تجمیع نفت و گاز دنیا ظرفیت هایی است که هرکدام به تنهایی می تواند یک کشور را آباد کند و از حیث اشتغال منتفع نماید و بیکاری را ریشه کن کند.
عضو هیات مدیره پتروشیمی خراسان به جوانان توصیه کرد با فاصله گیری از شبکه های اجتماعی وقت خود را صرف مطالعه، مهارت آموزی و کار نمایند تا چرخ های صنعت و پژوهش کشور به گردش در آید و برای کشور ثروت آفرینی رخ دهد.
در این نشست معاون بنیاد نخبگان خراسان شمالی نحوه تعامل پتروشیمی خراسان با نهادهای علمی و دانشگاهی استان را مثبت ارزیابی کرد.
اباذریان اظهار داشت: ۱۴۵ نخبه علمی در سطوح و حوزه های …

دیدار صمیمی نخبگان علمی خراسان شمالی با مدیرعامل پتروشیمی

عصراقتصاد: سید اسماعیل موسوی طی نشستی با نخبگان علمی و دانشگاهی استان در سالن کنفرانس پتروشیمی خراسان دیدار کرد.
 موسوی با تاکید بر نقش برجسته جوانان نخبه در ساختن آینده ایران گفت: تنها مشکل ما مکر دشمنان نیست، بلکه نحوه مدیریت کیفی و تراز پایین بهره وری نیز هست.
مدیرعامل پتروشیمی خراسان با برشمردن توانمندی های کشورمان افزود: مگر می شود کشوری که پارس جنوبی دارد بیکار داشته باشد؟ دسترسی به آبهای سرد و گرم، عرض و طول جغرافیایی مناسب نقشه جغرافیایی کشور، مقام اول تجمیع نفت و گاز دنیا ظرفیت هایی است که هرکدام به تنهایی می تواند یک کشور را آباد کند و از حیث اشتغال منتفع نماید و بیکاری را ریشه کن کند.
عضو هیات مدیره پتروشیمی خراسان به جوانان توصیه کرد با فاصله گیری از شبکه های اجتماعی وقت خود را صرف مطالعه، مهارت آموزی و کار نمایند تا چرخ های صنعت و پژوهش کشور به گردش در آید و برای کشور ثروت آفرینی رخ دهد.
در این نشست معاون بنیاد نخبگان خراسان شمالی نحوه تعامل پتروشیمی خراسان با نهادهای علمی و دانشگاهی استان را مثبت ارزیابی کرد.
اباذریان اظهار داشت: ۱۴۵ نخبه علمی در سطوح و حوزه های …
دیدار صمیمی نخبگان علمی خراسان شمالی با مدیرعامل پتروشیمی

مطالبه استارت آپ ها از معاونت علمی ریاست جمهوری

مطالبه استارت آپ ها از معاونت علمی ریاست جمهوری
آریا بازار – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که وظیفه و بودجه دارد که از نخبگان حمایت کند، همانطور که به دبی می رود در تهران هم سری به نمایشگاه بزند.
به گزارش آریا بازار -محمدمراد بیات، مدیرعامل فابا، در نشست خبری که در حاشیه اختتامیه نمایشگاه تراکنش ایران برگزار شد، گفت: از سال 88 تا سال 92 نمایشگاه برگزار نشد و پس از آن برای برگزاری نمایشگاه با مقامات مربوط گفت وگو کردم و حمایت معنوی آنها را جلب کردیم. در اولین سال برگزاری نمایشگاه هم آقایان نوبخت و سیف حضور داشتند. سال گذشته و امسال هم از مقامات دولتی حضور داشتند.
مدیرعامل فابا در پاسخ به این سوال که چرا مقامات دولتی توجه لازم را به نمایشگاه نداشتند، گفت: نقد ما بر دولت نیست. نقد ما بر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. ما از دولت یازدهم و دوازدهم به دلیل توجه به بخش خصوصی ممنون هستیم. اما معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که وظیفه و بودجه دارد که از نخبگان حمایت کند، همانطور که به دبی می رود در تهران هم سری به نمایشگاه بزند.
وی ضمن تشکر از اصحاب رسانه و خبرنگاران برای پوشش خبری، گفت: ما هر فصل با شما برای اقداما …

مطالبه استارت آپ ها از معاونت علمی ریاست جمهوری

آریا بازار – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که وظیفه و بودجه دارد که از نخبگان حمایت کند، همانطور که به دبی می رود در تهران هم سری به نمایشگاه بزند.
به گزارش آریا بازار -محمدمراد بیات، مدیرعامل فابا، در نشست خبری که در حاشیه اختتامیه نمایشگاه تراکنش ایران برگزار شد، گفت: از سال 88 تا سال 92 نمایشگاه برگزار نشد و پس از آن برای برگزاری نمایشگاه با مقامات مربوط گفت وگو کردم و حمایت معنوی آنها را جلب کردیم. در اولین سال برگزاری نمایشگاه هم آقایان نوبخت و سیف حضور داشتند. سال گذشته و امسال هم از مقامات دولتی حضور داشتند.
مدیرعامل فابا در پاسخ به این سوال که چرا مقامات دولتی توجه لازم را به نمایشگاه نداشتند، گفت: نقد ما بر دولت نیست. نقد ما بر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. ما از دولت یازدهم و دوازدهم به دلیل توجه به بخش خصوصی ممنون هستیم. اما معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که وظیفه و بودجه دارد که از نخبگان حمایت کند، همانطور که به دبی می رود در تهران هم سری به نمایشگاه بزند.
وی ضمن تشکر از اصحاب رسانه و خبرنگاران برای پوشش خبری، گفت: ما هر فصل با شما برای اقداما …
مطالبه استارت آپ ها از معاونت علمی ریاست جمهوری

پایه گذاری مهم ترین مراکز علمی کشور در استان موجب شکل گیری مسیر نخبه پروری شده است/ ۷ نفر از پدران علمی کشور از خراسان جنوبی برخاسته اند

پایه گذاری مهم ترین مراکز علمی کشور در استان موجب شکل گیری مسیر نخبه پروری شده است/ ۷ نفر از پدران علمی کشور از خراسان جنوبی برخاسته اند
رییس بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی گفت: پایه گذاری مهمترین مراکز علمی کشور ازقبیل مدرسه شوکتیه مایه مباهات این استان است زیرا از همان زمان تا کنون مسیر نخبه پروری در استان شکل گرفته است.

پایه گذاری مهم ترین مراکز علمی کشور در استان موجب شکل گیری مسیر نخبه پروری شده است/ ۷ نفر از پدران علمی کشور از خراسان جنوبی برخاسته اند

رییس بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی گفت: پایه گذاری مهمترین مراکز علمی کشور ازقبیل مدرسه شوکتیه مایه مباهات این استان است زیرا از همان زمان تا کنون مسیر نخبه پروری در استان شکل گرفته است.
پایه گذاری مهم ترین مراکز علمی کشور در استان موجب شکل گیری مسیر نخبه پروری شده است/ ۷ نفر از پدران علمی کشور از خراسان جنوبی برخاسته اند