تحلیل رفتارهای رای دهی ایرانیان در انتخابات شوراها

تحلیل رفتارهای رای دهی ایرانیان در انتخابات شوراها
صدای ایران؛ رضا شجاعی- بحث جامعه مدنی و دولت در واقع تعیین حدود حوزة قدرت و عرصةهای اقتدار است. بر این اساس جامعه مدنی فرصتی را برای گروه های مختلف فراهم می آورد تا منابع سیاسی را در جهت منافع و ارزشهای خاص تجهیز کنند. وجود چنین سازو کاری باعث تحدید، کنترل و مهار قدرت حکومت می گردید. کارکرد آن بحث، چانه زنی، اقناع و مصالحه میان مراکز گوناگون قدرت برقرار می کند. شاخص های جامعه مدنی شامل: تعدد و تنوع بازیگران، رقابت گروهی، مشارکت سیاسی وسیع، استقلال عمل و چرخش نخبگان برای یک جامعه می باشد. اینکه در …

تحلیل رفتارهای رای دهی ایرانیان در انتخابات شوراها

صدای ایران؛ رضا شجاعی- بحث جامعه مدنی و دولت در واقع تعیین حدود حوزة قدرت و عرصةهای اقتدار است. بر این اساس جامعه مدنی فرصتی را برای گروه های مختلف فراهم می آورد تا منابع سیاسی را در جهت منافع و ارزشهای خاص تجهیز کنند. وجود چنین سازو کاری باعث تحدید، کنترل و مهار قدرت حکومت می گردید. کارکرد آن بحث، چانه زنی، اقناع و مصالحه میان مراکز گوناگون قدرت برقرار می کند. شاخص های جامعه مدنی شامل: تعدد و تنوع بازیگران، رقابت گروهی، مشارکت سیاسی وسیع، استقلال عمل و چرخش نخبگان برای یک جامعه می باشد. اینکه در …
تحلیل رفتارهای رای دهی ایرانیان در انتخابات شوراها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website